วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563

"สถาบันของคนรุ่นใหม่"
สอบถาม โทร. 035-336-335
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

สมัครเรียน

สอบถาม โทร. 035-336-335
"สถาบันของคนรุ่นใหม่"

สมัครเรียน

ข้อมูลการสมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

คณะวิชาการบัญชี

 • ศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ แปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
 • การทำงบการเงิน การบัญชีของสถานประกอบการ
 • การประยุกต์งานบัญชีกับคอมพิวเตอร์
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชี

คณะวิชาการตลาด

 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด

คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับธุรกิจและการจัดการเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องเรียนที่ทันสมัยเน้นการฝึกทักษะสู่การปฏิบัติจริง


คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์ ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านธุรกิจการบินรวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

คณะวิชาการบัญชี

 • ศึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ 
 แปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
 • การทำงบการเงิน การบัญชีของสถานประกอบการ
 • การประยุกต์งานบัญชีกับคอมพิวเตอร์
 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชี

คณะวิชาการตลาด

 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด

คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับธุรกิจและการจัดการเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องเรียนที่ทันสมัยเน้นการฝึกทักษะสู่การปฏิบัติจริง


ทำไมควรเลือกเรียนที่ ว.ไทยอโยธยาฯ

 • เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานอุดมศึกษา
 • เรียนภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา
 • มีโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศทุกปี
 • ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย มีเครื่องปรับอากาศ
 • มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
 • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
 • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 • ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก

รายละเอียดการสมัคร

 1. 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ระดับ ปวช. : จบการศึกษาระดับ ม.3/ กศน. หรือเทียบเท่า

  ระดับ ปวส. : จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.6/ กศน. หรือเทียบเท่า

 2. 2เอกสารการสมัครเรียน

  2.1 ใบรบ.ฉบับจริง หรือใบรับรองการศึกษา

  2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

  2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนศ.

  2.4 สำเนาบัตรประชาชนของนศ.

  2.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

 3. 3กำหนดการสมัคร

  สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง บัดนี้ - 31 พ.ค. 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งเเต่เวลา 08.000 - 16.00 น. ณ ศูนย์รับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่ คลิก คลิก

 4. 4ติดต่อสอบถาม

  ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่

  โทร. 035-336335

  Website: www.tab.ac.th/tabs/

  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
กลับสู่เว็บไซต์หลัก